Společnost: ERFLEX a.s. [IČ: 25675826]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
11.07.2023
Místo konání:
PITRA - PÝCHA advokáti s.r.o., Žatecká 4, Praha 1

Udaje o společnosti:

Společnost:
ERFLEX a.s.
IČ:
25675826
Adresa:
Terronská 727/7
160 00 Praha 6

Text oznámení

Obchodní jméno: ERFLEX, a.s.
IČO: 25675826
Sídlo: Terronská 727/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6 Požadované datum zveřejnění: 29. 05. 2023 Text zveřejnění: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ERFLEX, a.s., IČO: 25675826, se sídlem Terronská 727/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 15532 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo rozhodlo o svolání řádné valné hromady Společnosti a pověřilo předsedu představenstva, aby učinil nezbytná jednání související s oznámením a svoláním řádné valné hromady.

Představenstvo tímto oznamuje, že dne 11.7.2023 v 10.00 hod. se koná řádná valná hromada Společnosti v sídle advokátní kanceláře PITRA - PÝCHA advokáti, s.r.o., na adrese Praha 1, Žatecká 41/4, s tímto programem:
- zahájení valné hromady, kontrola podmínek usnášení valné hromady, prezentace účastníků;
- volba orgánů valné hromady;
- schválení účetní závěrky za období od 1.4.2022 do 31.3.2023;
- naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023;
- volba členů dozorčí rady;
- vyplacení odměn členům oránu Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka Společnosti za období od 1.4.2022 do 31.3.2023, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.erflex.cz, a to až do konání valné hromady a jsou přístupné k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. nebo po domluvě s předsedou představenstva.

V rámci konání valné hromady se navrhuje přijetí těchto usnesení:
1. Schvaluje se účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023.
Odůvodnění: Účetní závěrka byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Valná hromada schvaluje účetní závěrku podle stanov i zákona.

2. Za účetní období od 1.4.2022 do 31.3.2023 bylo dosaženo zisku ve výši 1.808 tis. Kč před zdaněním, 1.424 tis. Kč po zdanění. Ztráty minulých let jsou uhrazeny, navrhuje se, že dosažený zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku.
Odůvodnění: Zisk bude částečně použit na doplnění rezervního fondu a vzhledem k potřebě vytvářet určité finanční rezervy se nedoporučuje zisk rozdělit.

3. Robertu Novosadovi, členovi dozorčí rady, vyprší funkční období. Navrhuje se zvolení zaměstnankyně Pavlíny Popelákové, nar. 4.12.1986, bytem Ciolkovského 853/1, Praha 6, zvolení do funkce dozorčí rady.
Odůvodnění: Robert Novosad nehodlá dále vykonávat funkci člena dozorčí rady a Pavlína Popeláková, jako zaměstnankyně Společnosti, je vhodným kandidátem, který souhlasí s volbou do této funkce.

4. Navrhuje se vyplacení odměn členům orgánů Společnosti takto:
(i) představenstvo
- Petr Horský 100.000,- Kč;
- Daniela Hladká 20.000,- Kč;
- Karel Balcar 20.000,- Kč.

(ii) dozorčí rada
- Robert Novosad 10.000,- Kč;
- Jaroslav Čech 10.000,- Kč;
- Klára Veselá 10.000,- Kč.

Odůvodnění: Členové orgánů Společnosti nemají uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, není jim tedy vyplácena v souvislosti s výkonem jejich funkce žádná odměna. V souvislosti s jejich činností pro Společnost se navrhuje, aby jim byla vyplacena roční odměna ve stanovené výši, která je přiměřená.

V Praze, dne 25.5.2023

Petr Horský
předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení